6974 medium

Solarstone & Scott Bond - Naked Angel