6215 medium

Giuseppe Ottaviani - Through Your Eyes